UŞAK 26°C
Açık

SGK BORCU OLANLARIN YAPILANDIRMASI BAŞLADIpost_views_covar Görüntüleme

kategorisinde, 05 Ekim 2014 - 11:57 tarihinde yayınlandı

sgk

 

Bazı Kamu alacakları ile ilgili 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan açıklamada, Kanunun 81. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununa geçici 60. madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu geçici maddenin;
-Birinci ve ikinci fıkraları ile Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak
peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış,
-Beşinci fıkrası ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini ödeme hakkı verilmiş olduğu belirtildi.
Buna göre Kanun Kapsama giren Kurum alacaklarının 30.04.2014 ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
Sigorta prim borçları, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi , Eğitime Katkı Payları, Eksik işçilik, İdari Para Cezaları, Emekli keseneği ve Kurum karşılığı, İsteğe bağlı, Topluluk Sigortası, 2925 S.T.K , Ek/5 ve Ek/6 isteğe bağlı prim borçları, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Genel Sağlık Sigortası prim borçları, Kurumdan emekli olup ta 5335 SK 30.md göre kamuda çalışmaları nedeniyle yersiz alınan aylıklar ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, anılan Kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumun alacakları şeklinde oluştu.
BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına
göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için en geç
31/12/2014 tarihine kadar,
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç
30/4/2015 tarihine kadar, başvuruda bulunulması gerekmekte.

YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN PEŞİN VEYA TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ
Peşin Ödeme: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten 10/9/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/02/2015 tarihine kadar, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacak aslının tamamının 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için kanunun yürürlülük tarihinden geçen süre sonrası için herhangi bir faiz alınmayacak.
Taksitle Ödeme: Kanun kapsamındaki hesaplanan borçl tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutarı 6, 9, 12,18 ay ve katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.
ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ
Kanunda yer alan bu hükümlere istinaden ödeme yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde, Peşin ödemeyi seçenler 02.02.2015 tarihine kadar borçlarını ödememeleri halinde, taksitle ödemeyi seçenler ise gerek taksit ödemelerini, gerekse cari ay ödemelerini bir takvim yılı içerisinde 2 defa ihlal etmeleri veya eksik ödemeleri halinde söz konusu yapılandırma haklarını kaybedecekler.
BORÇLARIN KREDİ KARTI/BANKA KARTI İLE ÖDENMESİ
6552 sayılı kanuna istinaden borçlarını yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.
Bu amaçla, SGK.gov tr adresinden, “E-SGK” “Kart ile ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla ödeme yapılabilecek.

YORUM YAZBENZER HABERLER